Algemene Voorwaarden voor www.millennialmom.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.millennialmom.nl, zoals deze
beschikbaar is gesteld door Millennial Mom. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder
welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website mag niet gekopieerd, verspreidt of op een andere
manier gebruikt of misbruikt worden. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken
volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Millennial Mom is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Millennial Mom.

Prijzen en annuleringen
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Millennial Mom te mogen claimen of te veronderstellen.

Millennial Mom streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Millennial
Mom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij
via hyperlinks verwijzen.

Annuleringen van coaching sessies moeten minimaal 48 uur voorgaande de sessie doorgegeven
worden aan Millennial Mom via telefoon of e-mail. Bij latere annulering behoudt Millennial Mom het
recht om de kosten van sessie in rekening te brengen.

Bij koop van een online programma behoudt de consument het recht om binnen 7 dagen de koop
te herroepen zonder opgaaf van reden.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www.millennialmom.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op 15-9-2020